หนังสือเผยแพร่

เมนูย่อย

ทศพิธราชธรรมกับพระมหากษัตริย์ไทย

เอกสารวิชาการและบทความ หนังสือเผยแพร่ หนังสือจำหน่าย ผลการสัมมนา เอกสารดาวน์โหลด


ทศพิธราชธรรมกับพระมหากษัตริย์ไทย

หัวเรื่อง : ทศพิธราชธรรมกับพระมหากษัตริย์ไทย

ชื่อเรื่อง - ทศพิธราชธรรมกับพระมหากษัตริย์ไทย
ผู้แต่ง - นางพงษ์ทอง ตั้งชูพงศ์ และคณะ
จำนวนหน้า - 132 หน้า
จำดพิมพ์โดย - สถาบันพระปกเกล้า
ราคา - 500.-
            ทศพิธราชธรรมกับพระมหากษัตริย์ไทย ประกอบประเด็นหลัก 2 ประการ ดังนี้ 1.ทศพิธราชธรรมกับพระมหากษัตริย์ไทย ซึ่งจะอธิบายความหมายและความสำคัญที่มีความเกี่ยวเนื่องกันระหว่างทศพิธราชธรรมกับพระมหากษัตริย์ 2.พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงแนะแนวทางดับวิกฤตในโอกาสที่ประธานศาลกีฎานำผู้พิพากษาประจำศาล สำนักงานศาลยุติธรรม เฝ้าฯถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับตำแหน่งหน้าที่ ณ พระตำหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล วันอังคารที่ 25 เมษายน 2549 โดยที่หนังสือเล่มนี้จะให้ความรู้และความหมายเกี่ยวกับทศพิธราชธรรมที่ไม่จำกัดเฉพาะกษัตริย์เท่านั้น สามารถนำมาประยุกต์ใช้เป็นหลักในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หนังสือจำหน่าย
ติดต่อสอบถาม ฝ่ายพัสดุ สถาบันพระปกเกล้า
โทรศัพท์ 0-2141-9656-59

Share :

หนังสือที่เกี่ยวข้อง