หนังสือเผยแพร่

เมนูย่อย

ทศธรรม ตัวชี้วัดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

เอกสารวิชาการและบทความ หนังสือเผยแพร่ หนังสือจำหน่าย ผลการสัมมนา เอกสารดาวน์โหลด


ทศธรรม ตัวชี้วัดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

หัวเรื่อง : ทศธรรม ตัวชี้วัดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ชื่อเรื่อง - ทศธรรมตัวชี้วัดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ผู้แต่ง - ดร.ถวิลวดี บุรีกุล และคณะ
จำนวนหน้า - 328 หน้า
จัดพิมพ์โดย - สถาบันพระปกเกล้า
ราคา - 150.-
           ทศธรรมตัวชี้วัดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เป็นการเรียบเรียงจากผลการวิจัยของสถาบันพระปกเกล้า โดยการสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งมีประเด็นดังต่อไปนี้
1.นิยามและความหมายของการบริหารจัดการที่ดี
2.การแปลงแนวคิดสู่ดัชนีชี้วัด
3.การพัฒนาเครื่องมือเก็บข้อมูล
4.ผลการทดสอบ
เพื่อให้ผู้ที่สนใจในเรื่องของธรรมาภิบาลและการบริหารรัฐกิจแนวใหม่ได้ศึกษาและเกิดความเข้าใจ
นำไปสู่การประยุกต์ใช้

หนังสือจำหน่าย
ติดต่อสอบถาม ฝ่ายพัสดุ สถาบันพระปกเกล้า
โทรศัพท์ 0-2141-9656-59

Share :

หนังสือที่เกี่ยวข้อง