งานวิจัย

เมนูย่อย

ตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเยือนสิงคโปร์ ชวา และ บาหลี พ.ศ. 2472

ตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเยือนสิงคโปร์ ชวา และ บาหลี พ.ศ. 2472

รายงานวิจัย เรื่อง ตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเยือนสิงคโปร์ ชวา และ บาหลี พ.ศ. 2472
ทรงเจริญพระราชไมตรีและทัศนศึกษาเพื่อการพัฒนาประเทศ
โดย นางอิ่มทิพย์ ปัตตะโชติ ซูฮาร์โต
เสนอ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สถาบันพระปกเกล้า 2558

             สิงคโปร์ และชวา คือ จุดหมายแรกที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จประพาสต่างประเทศอย่างเป็นทางการครั้งแรกเหมือนกัน พระราชกรณียกิจของทั้งสองพระองค์ระหว่างการเสด็จฯก็คล้ายๆกัน สิ่งที่ต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเจนภายในช่วงเวลาของสองรัชกาลคือความ ก้าวหน้าของการสื่อสารและการคมนาคม

 

Share :

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง