หนังสือเผยแพร่

เมนูย่อย

ตอบโจทย์สิ่งแวดล้อม : แนวทางการจัดการขยะและน้ำเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เอกสารวิชาการและบทความ หนังสือเผยแพร่ หนังสือจำหน่าย ผลการสัมมนา เอกสารดาวน์โหลด


ตอบโจทย์สิ่งแวดล้อม : แนวทางการจัดการขยะและน้ำเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หัวเรื่อง : ตอบโจทย์สิ่งแวดล้อม : แนวทางการจัดการขยะและน้ำเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พิรียุตม์ วรรณพฤกษ์

                   ในสภาพการณ์วิกฤติของสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาเรื่องขยะและน้ำเสียผู้แต่งจึงตระหนักว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นองค์กรที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการแก้ไขและป้องกันปัญหาดังกล่าว ดังนั้น ผู้เขียนจึงได้ลงทุนถอดบทเรียนและประสบการณ์ของตัวผู้แต่งเองมาเขียนเป็นหนังสือเล่มนี้ ซึ่งหากท่านผู้อ่านได้มีโอกาสอ่านเนื้อความในหนังสือท่านจะทราบได้เลยว่าปัญหาวิกฤตต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนั้นล้วนแต่เกิดจาก “น้ำมือของมนุษย์ทั้งสิ้น” และ คนที่จะแก้ไขวิกฤตเหล่านี้ได้ก็มีเพียง “มนุษย์” เท่านั้น
                   มีอะไรบ้างในหนังสือเล่มนี้ ?? ในเล่ม ผู้เขียนได้แยกเนื้อหาอย่างเป็นระบบ เริ่มปูพื้นฐานความสนใจ และความรู้ของผู้อ่านด้วยการทำความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะและน้ำเสีย จากนั้นค่อยเขยิบไปอธิบายถึงความหมายและสาระสำคัญเกี่ยวกับขยะชุมชน และ การจัดการน้ำเสียชุมชนตามลำดับ และเมื่อผู้อ่านเริ่มมีความรู้ หรือ “มุม” ในมิติของการจัดการสิ่งแวดล้อมนี้ ผู้แต่งได้เปิดฉากใหม่ด้วยการแนะนำให้ท่านผู้อ่านได้รู้จักกับ “เพื่อนของพระเอก” หรือ “ผู้ช่วยพระเอก” อย่างภาคเอกชน ซึ่งจะมีบทบาทสำคัญในการจัดการและแก้ไขปัญหาขยะและน้ำเสียร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
                 ผู้แต่งปิดฉากหนังสือเล่มนี้ลงด้วยการชวนให้ผู้อ่านได้ริเริ่มที่จะคิด เขียน และดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อ่าน และท่านผู้ที่สนใจสามารถ “เริ่ม” ที่จะลงมือในการกู้วิกฤติของโลกร่วมกัน

Share :

หนังสือที่เกี่ยวข้อง