หนังสือเผยแพร่

เมนูย่อย

ตอบโจทย์สิ่งแวดล้อมท้องถิ่น 2 : Roadmap การจัดการขยะ

เอกสารวิชาการและบทความ หนังสือเผยแพร่ หนังสือจำหน่าย ผลการสัมมนา เอกสารดาวน์โหลด


ตอบโจทย์สิ่งแวดล้อมท้องถิ่น 2 : Roadmap การจัดการขยะ

หัวเรื่อง : ตอบโจทย์สิ่งแวดล้อมท้องถิ่น 2 : Roadmap การจัดการขยะ

ชื่อเรื่อง ตอบโจทย์สิ่งแวดล้อมท้องถิ่น 2 : Roadmap การจัดการขยะ
โดย พิรียุตม์ วรรณพฤกษ์
           สาระสำคัญของ Roadmap คือ การสะสางขยะตกค้างสะสมที่มีความเสี่ยงจะเกิดผลกระทบที่รุนแรงการจัดกลุ่มพื้นที่เพื่อให้โครงการก่อสร้างระบบกำจัดมีความเหมาะสมและลดการเทกอง การใช้ประโยชน์ด้าน
พลังงานจากขยะและสุดท้ายคือการให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในภารกิจของท้องถิ่นด้านการจัดการขยะ

ข้อมูลทางบรรณานุกรมของหอสมุดแห่งชาติ
National Library of Thailand Cataloging in Publication Data.
พิรียุตม์ วรรณพฤกษ์. Roadmap การจัดการขยะ.--กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2558. 84 หน้า.
1. ขยะ--การจัดการ. I. ชื่อเรื่อง 363.728
พิมพ์ครั้งที่ 1 กันยายน 2558 จำนวนพิมพ์ 1000 เล่ม
ราคา 80 บาท
ISBN = 978-974-449-833-5

จัดพิมพ์โดย
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารบี ชั้น 5
เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 02 - 1419563-77 โทรสาร 02-1438175
เว็บไซต์ www.kpi.ac.th

หนังสือจำหน่าย
ติดต่อสอบถาม ศูนย์หนังสือสถาบันพระปกเกล้า
โทรศัพท์ 0-2143-9231

Share :

หนังสือที่เกี่ยวข้อง