ดุลอำนาจ ในการเมืองการปกครองไทย

เมนูย่อย

ดุลอำนาจ ในการเมืองการปกครองไทย

ชื่อเรื่อง ดุลอำนาจ ในการเมืองการปกครองไทย
โดย สถาบันพระปกเกล้า

       สถาบันพระปกเกล้า ในฐานะสถาบันทางวิชาการที่มีบทบาทในการส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย ได้จัดทำหนังสือ KPI YEARBOOK 2558 “ดุลอำนาจในการเมืองการปกครองไทย” ขึ้นในเพื่อเป็นการรวบรวม สังเคราะห์วิเคราะห์เหตุการณ์และสถานการณ์ทางการเมืองการปกครอง และปรากฏการณ์ทางสังคมที่เกิดขึ้นในช่วงปี พ.ศ.2557 – 2558 ซึ่งในช่วงปีดังกล่าวเป็นช่วงที่ประเทศไทยกำลังเข้าสู่สถานการณ์และบรรยากาศแห่ง “การปฏิรูป” และ “การยกร่างรัฐธรรมนูญ”ดังนั้น เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในสภาพบริบทที่เกี่ยวข้องกับประเด็นดังกล่าว สถาบันจึงได้รวบรวมบทความทางวิชาการจำนวน 8 เรื่อง ซึ่งเป็น
มุมมองจากผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งนักวิชาการและนักปฏิบัติด้านรัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สันติศึกษา รัฐประศาสนศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และนักสื่อสารมวลชน และ ด้วยความหลากหลายของผู้เขียนที่ทรงคุณวุฒิทำให้ KPI YEARBOOK 2558 เล่มนี้มีเนื้อหาที่เป็นการอธิบายถึง “ดุลอำนาจ” ที่หลากหลายมิติ

ข้อมูลทางบรรณานุกรมของสำนักหอสมุดแห่งชาติ
National Library of Thailand Cataloging in Publication Data
สถาบันพระปกเกล้า.
ดุลยอำนาจในการเมืองการปกครองไทย. กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2558. 292 หน้า.
1. ไทย--การเมืองการปกครอง. I. ชื่อเรื่อง. 320.9593
ISBN = 978-974-449-826-7

จัดพิมพ์โดย
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารรัฐศาสนภักดี ชั้น 5
เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 02 - 1419563-77
โทรสาร 02-1438175
เว็บไซต์ www.kpi.ac.th

Share :

บทความที่เกี่ยวข้อง