หนังสือเผยแพร่

เมนูย่อย

ดุลยภาพระหว่างเสรีภาพของผู้ชุมนุมกับเสรีภาพของประชาชน

เอกสารวิชาการและบทความ หนังสือเผยแพร่ หนังสือจำหน่าย ผลการสัมมนา เอกสารดาวน์โหลด


ดุลยภาพระหว่างเสรีภาพของผู้ชุมนุมกับเสรีภาพของประชาชน

หัวเรื่อง : ดุลยภาพระหว่างเสรีภาพของผู้ชุมนุมกับเสรีภาพของประชาชน

ชื่อเรื่อง กฎหมายการชุมนุมสาธารณะในสังคมไทย : ดุลยภาพระหว่างเสรีภาพของผู้ชุมนุมกับเสรีภาพของประชาชน
โดย ชลัท ประเทืองรัตนา
              ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองมาสู่ระบอบประชาธิปไตยเป็นเวลากว่า 80 ปี โดยตลอดระยะเวลากว่า 80 ปีที่ผ่านมานั้น ได้มีการปรับเปลี่ยนทั้งในด้านโครงสร้าง รูปแบบ แนวทาง วิธีการต่างๆ มากมาย เพื่อหาสิ่งที่เหมาะสมที่สุดกับบริบทของประเทศไทยและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากรูปแบบวิธีการอย่างในอดีตโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อนำไปสู่การสร้างดุลยภาพของระบบอำนาจการเมืองการปกครอง ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของระบอบประชาธิปไตย แต่อย่างไรก็ตามปัญหาต่างๆ ก็ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดเป็นพลวัตแห่งดุลอำนาจ จนนำไปสู่ความพยายามในการปฏิรูปประเทศไทยหลายต่อหลายครั้ง

ข้อมูลทางบรรณานุกรมของสำนักหอสมุดแห่งชาติ
National Library of Thailand Cataloging in Publication Data
ชลัท ประเทืองรัตนา.
กฎหมายการชุมนุมสาธารณะในสังคมไทย: ดุลยภาพระหว่างเสรีภาพของผู้ชุมนุมกับ
เสรีภาพของประชาชน.-- กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2559.
182 หน้า. -- (โครงการเพื่อการปฏิรูปประเทศอย่างยั่งยืน).
1. ไทย--การเมืองและการปกครอง. I. ชื่อเรื่อง.


จัดพิมพ์โดย
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 (โซนทิศใต้)
เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 02-141-9754 โทรสาร 02-143-8186
http://www.kpi.ac.th

Share :

หนังสือที่เกี่ยวข้อง