หนังสือเผยแพร่

เมนูย่อย

ดุลยภาพทางการเมือง ดุลยภาพทางสังคม

เอกสารวิชาการและบทความ หนังสือเผยแพร่ หนังสือจำหน่าย ผลการสัมมนา เอกสารดาวน์โหลด


ดุลยภาพทางการเมือง ดุลยภาพทางสังคม

หัวเรื่อง : ดุลยภาพทางการเมือง ดุลยภาพทางสังคม

ชื่อเรื่อง ดุลยภาพทางการเมือง ดุลยภาพทางสังคม
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นิยม รัฐอมฤต
          หนังสือเล่มนี้เป็นผลการศึกษาจากงานวิจัยเรื่อง “ดุลยภาพทางการเมืองดุลยภาพทางสังคม” ของ รองศาสตราจารย์ ดร.นิยม รัฐอมฤต ที่มุ่งตอบคำถามว่า“เราจะมีวิธีการอย่างไรในการสร้างดุลยภาพทางการเมืองสำหรับสังคมไทย”และมีข้อเสนอแนะที่น่าสนใจ โดยจะต้องคงไว้ซึ่งการปกครองแบบประชาธิปไตยที่มีระบบสองสภาและเป็นสภาเปิดโอกาสให้ทุกกลุ่มอาชีพในสังคมที่มีความแตกต่างและหลากหลายเข้ามามีส่วนร่วมในการใช้อำนาจรัฐ โดยสมาชิกรัฐสภาจะต้องเป็นอิสระจากการครอบงำของพรรคการเมือง รัฐต้องมุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เด็กและเยาวชนรู้จักคิดวิเคราะห์ ใช้เหตุผล เพื่อสร้างนิสัยและส่งเสริมวัฒนธรรมแบบประชาธิปไตยตั้งแต่ในวัยเรียน ทั้งนี้การพัฒนาการเมือง เศรษฐกิจ สังคม จะต้องทำควบคู่กันไป เพื่อสร้างดุลยภาพทางการเมืองและดุลยภาพทางสังคมที่ดีสำหรับสังคมไทย

ข้อมูลทางบรรณานุกรมของสำนักหอสมุดแห่งชาติ
National Library of Thailand Cataloging in Publication Data
นิยม รัฐอมฤต. ดุลยภาพทางการเมืองดุลยภาพทางสังคม.-- กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2558.
294 หน้า. -- (โครงการเพื่อการปฏิรูปประเทศอย่างยั่งยืน).
1. ไทย--การเมืองและการปกครอง. I. ชื่อเรื่อง. 320.9593
ISBN 978-974-449-822-9

จัดพิมพ์โดย
สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารบี ชั้น 5 (โซนทิศใต้)
เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 02-141-9754 โทรสาร 02-143-8186
เว็บไซต์ www.kpi.ac.th

 

Share :

หนังสือที่เกี่ยวข้อง