ดุลยภาพทางการเมืองดุลยภาพทางสังคม

เมนูย่อย

ดุลยภาพทางการเมืองดุลยภาพทางสังคม

รายงานฉบับสมบูรณ์ ดุลยภาพทางการเมืองดุลยภาพทางสังคม
โดย
รองศาสตราจารย์ อาทร ฟุ้งธรรมสาร
รองศาสตราจารย์ จาง กงฉาง
รองศาสตราจารย์ ดร.นิยม รัฐอมฤต
ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยตามสัญญาเลขที่ พป.126/2557 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า

            สังคมไทยในช่วงหลายปีที่ผ่านมาประสบปัญหาด้านการเมืองการปกครองอย่างต่อเนื่อง รัฐบาล ไม่สามารถแก้ไขปัญหาและขับเคลื่อนการบริหารประเทศให้เป็นไปตามครรลองของระบอบประชาธิปไตย ประเด็นคำถามมีว่าปัญหาดังกล่าวมีสาเหตุมาจากอะไร และจะมีแนวทางแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้อย่างไร

Share :

บทความที่เกี่ยวข้อง