หนังสือเผยแพร่

เมนูย่อย

จับชีพจรประเทศไทย : ตัวชี้วัดประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล 2552-2553

เอกสารวิชาการและบทความ หนังสือเผยแพร่ หนังสือจำหน่าย ผลการสัมมนา เอกสารดาวน์โหลด


จับชีพจรประเทศไทย : ตัวชี้วัดประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล 2552-2553

หัวเรื่อง : จับชีพจรประเทศไทย : ตัวชี้วัดประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล 2552-2553

เรื่อง : จับชีพจรประเทศไทย : ตัวชี้วัดประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล 2552-2553
พิมพ์ครั้งที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557 จำนวน 300 เล่ม  มี 498 หน้า
จัดพิมพ์โดย:
สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 (โซนทิศใต้)
เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 02-141-9579 โทรสาร 02-143-8177
เว็บไซต์ www.kpi.ac.th

บรรณาธิการ: ถวิลวดี บุรีกุล และวลัยพร ล้ออัศจรรย์

Share :

หนังสือที่เกี่ยวข้อง