ภาพกิจกรรม

งานเวทีท้องถิ่นไทย 3Ds เปลี่ยนประเทศไทย

งานเวทีท้องถิ่นไทย 3Ds เปลี่ยนประเทศไทย ระหว่างวันที่ 8-9 กันยายน 2559 โดยได้รับเกียรติจาก นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติคนที่ 2 กล่าวเปิดงาน จากนั้น รองศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชยเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง สปิริตแห่ง3Ds เปลี่ยนประเทศไทย ความตอนหนึ่งว่า "องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องสนใจและปรับตัวให้สอดรับกับบริบทและความท้าทาย องค์กรส่วนท้องถิ่นมีความสำคัญอย่างยิ่งในการผลักดันให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากกับดักความเหลื่อมล้ำ ความไม่สมดุล และสร้างสรรค์สังคมให้ดีขึ้น" กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน ผู้สนใจ เข้าร่วมงาน ถึง 1,630 คน
Share :