ภาพกิจกรรม

งานสัมมนาวิชาการ เทพรัตน์ศึกษิตพิพิธวัฒนา เทพรัตน์ศึกษาพิพิธภัณฑ์นำสมัย

เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2558 เวลา 12.30 - 16.00 น. พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว จัดงานสัมมนาวิชาการ เรื่อง “เทพรัตน์ศึกษิตพิพิธวัฒนา เทพรัตน์ศึกษาพิพิธภัณฑ์นำสมัย” ในโอกาสฉลองพระชมมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและเผยแพร่พระเกียรติคุณ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวต้อนรับ จากนั้น ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ ประธานกรรมการ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าฯ คุณชวลี อมาตยกุล รองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประพจน์ อัศววิรุฬหการ คณบดีคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมบรรยายถึงประเด็นสำคัญต่างๆ ในฐานะที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นสมเด็จเจ้าฟ้านักอนุรักษ์ และทรงสืบสานงานด้านศิลปวัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการพิพิธภัณฑ์ที่อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ อาทิ พิพิธภัณฑ์วัดพระศรีรัตนศาสดาราม และพิพิธภัณฑ์สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า เป็นต้น งานในครั้งนี้ มีประชาชนที่เป็นเครือข่ายของพิพิธภัณฑ์และประชาชนผู้สนใจทั่วไปกว่า 100 คน จัดขึ้น ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารรำไพพรรณี พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ถนนหลานหลวง
Share :