หนังสือเผยแพร่

เมนูย่อย

คู่มือ การจัดทำแผนพัฒนาและงบประมาณ โดยใช้ทุนทางสังคมเป็นฐาน

เอกสารวิชาการและบทความ หนังสือเผยแพร่ หนังสือจำหน่าย ผลการสัมมนา เอกสารดาวน์โหลด


คู่มือ การจัดทำแผนพัฒนาและงบประมาณ โดยใช้ทุนทางสังคมเป็นฐาน

หัวเรื่อง : คู่มือ การจัดทำแผนพัฒนาและงบประมาณ โดยใช้ทุนทางสังคมเป็นฐาน

คู่มือ การจัดทำแผนพัฒนาและงบประมาณ โดยใช้ทุนทางสังคมเป็นฐาน
ชื่อผู้แต่ง โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคใต้ของประเทศไทย
ISBN 978-974-449-796-3

            คู่มือการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาและงบประมาณสำหรับท้องถิ่นนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคใต้ของประเทศไทยโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม (Strengthening Local Authorities andCommunities in the Southern Border Provinces of Thailand through Public Participationand Planning Process) ดำเนินการโดยสถาบันพระปกเกล้า ภายใต้การสนับสนุนจากโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมในภาคใต้ (STEP Project), UNDP-Japan Partnership Fund โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคใต้ของประเทศไทยโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม (Strengthening local Government by public participation) ผ่านกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาโดยใช้ทุนทางสังคมเป็นฐาน
            คู่มือนี้นำเสนอกระบวนการการทำแผนพัฒนาและงบประมาณแบบมีส่วนร่วมของท้องถิ่นโดยใช้ทุนทางสังคมเป็นฐานอย่างง่าย อธิบายความหมายของ “ทุนทางสังคม” บอกวิธีการค้นหาทุนทางสังคมและการทำแผนที่เดินดินของชุมชน การนำข้อมูลทุนทางสังคมไปใช้เพื่อการจัดทำแผนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะผู้จัดทำประมวลองค์ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการต่างๆ จากประสบการณ์งานศึกษาวิจัยด้านการมีส่วนร่วมและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จัดพิมพ์โดย
สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯอาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 (โซนทิศใต้)เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 http://www.kpi.ac.th
โทรศัพท์ 0-2141-9600 โทรสาร 0-2143-8181

Share :

หนังสือที่เกี่ยวข้อง