หนังสือเผยแพร่

เมนูย่อย

คู่มือการจัดทำตัวชี้วัดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีระดับองค์กรไปสู่การปฏิบัติ

เอกสารวิชาการและบทความ หนังสือเผยแพร่ หนังสือจำหน่าย ผลการสัมมนา เอกสารดาวน์โหลด


คู่มือการจัดทำตัวชี้วัดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีระดับองค์กรไปสู่การปฏิบัติ

หัวเรื่อง : คู่มือการจัดทำตัวชี้วัดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีระดับองค์กรไปสู่การปฏิบัติ


ชื่อเรื่อง - คู่มือการจัดทำตัวชี้วัดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีระดับองค์กรไปสู่การปฏิบัติ
จำนวนหน้า - 107 หน้า

ดาวน์โหลดเอกสาร
ส่วนที่ 1
ส่วนที่ 2 (แยกไฟล์)
     ภาคผนวก 1 - 1
     ภาคผนวก 1 - 2
     ภาคผนวก 2 - 1
     ภาคผนวก 2 - 2
     ภาคผนวก 3
ส่วนที่ 3

Share :

หนังสือที่เกี่ยวข้อง