หนังสือเผยแพร่

เมนูย่อย

คำพิพากษาในคดีปกครองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เอกสารวิชาการและบทความ หนังสือเผยแพร่ หนังสือจำหน่าย ผลการสัมมนา เอกสารดาวน์โหลด


คำพิพากษาในคดีปกครองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หัวเรื่อง : คำพิพากษาในคดีปกครองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สมชัย วัฒนการุณ
              องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นรูปแบบพื้นฐานในการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่ถือว่ามีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด และที่สำคัญการปกครองท้องถิ่นถือว่าเป็นการปกครองของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง ฉะนั้น หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะดำเนินการใด ๆ ย่อมเป็นผลผูกพันกับประชาชนในท้องถิ่นและทรัพยากรต่างๆ ของท้องถิ่น ซึ่งนั่นก็หมายความว่าการกระทำในทุกจังหวะก้าวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น รวมทั้งข้าราชการท้องถิ่นจะต้องเป็นไปอย่างมีความถูกต้อง ชอบธรรม โปร่งใสและตรวจสอบได้
            อย่างไรก็ตามอาจจะเป็นเรื่องยากสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าสิ่งใดดำเนินการได้ สิ่งใดดำเนินการไม่ได้ ดังนั้น ผู้แต่งในฐานะเป็นตุลาการศาลปกครอง ซึ่งเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับคำพิพากษา แนวคำวินิจฉัยต่างๆ ที่เกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ทำการรวบรวม สรุป และวิเคราะห์คำพิพากษาต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้อ่านได้ศึกษาแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองเพื่อที่จะหลีกเลี่ยง หรือ ป้องกันไม่ให้สิ่งต่าง ๆ ที่เคยเกิดขึ้นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นเกิดขึ้นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของตนเอง
            เพื่อให้ง่ายต่อการศึกษาและใช้ประโยชน์ได้จริง ผู้เขียนจึงได้แบ่งกลุ่มคดีในหนังสือฉบับนี้ออกเป็น 12 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มคดีเกี่ยวกับการสมัครรับเลือกตั้งท้องถิ่น การพ้นจากตำแหน่งของสมาชิกสภาท้องถิ่น อำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดซื้อจัดจ้าง สัญญาทางปกครอง ความรับผิดทางละเมิด การบริหารงานบุคคล วินัย ภาษีท้องถิ่น กฎหมายควบคุมอาคาร เหตุเดือดร้อนรำคาญ และ สิทธิขอข้อมูลข่าวสาร

 

Share :

หนังสือที่เกี่ยวข้อง