หนังสือเผยแพร่

เมนูย่อย

คำพิพากษาศาลฎีกาเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540

เอกสารวิชาการและบทความ หนังสือเผยแพร่ หนังสือจำหน่าย ผลการสัมมนา เอกสารดาวน์โหลด


คำพิพากษาศาลฎีกาเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540

หัวเรื่อง : คำพิพากษาศาลฎีกาเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540

ชื่อเรื่อง - คำพิพากษาศาลฎีกาเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540
ผู้แต่ง - นายชัยรัตน์ เบ็ญจะมโน
จำนวนหน้า - 195 หน้า
จัดพิมพ์โดย - สถาบันพระปกเกล้า

ราคา - 150.-
คำพิพากษาศาลฎีกาเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ประกอบด้วยแนวคิดหลัก 3 ประการดังนี้
1.แนวคิดพิจารณาเรื่องการควบคุมความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ
2.แนวคิดเรื่องสิทธิเสรีภาพของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ
3.แนวคิดเรื่องอำนาจหน้าที่ของศาลยุติธรรมตามรัฐธรรมนูญ
เพื่อให้ผู้ที่ศึกษาเกิดเข้าใจในแก่นแท้ของรัฐธรรมนูญ และมีการนำบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญไปใช้อย่างถูกต้อง

หนังสือจำหน่าย
ติดต่อสอบถาม ฝ่ายพัสดุ สถาบันพระปกเกล้า
โทรศัพท์ 0-2141-9656-59

Share :

หนังสือที่เกี่ยวข้อง