หนังสือเผยแพร่

เมนูย่อย

คำพิพากษาน่ารู้ คดีปกครองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เอกสารวิชาการและบทความ หนังสือเผยแพร่ หนังสือจำหน่าย ผลการสัมมนา เอกสารดาวน์โหลด


คำพิพากษาน่ารู้ คดีปกครองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หัวเรื่อง : คำพิพากษาน่ารู้ คดีปกครองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ชื่อเรื่อง : คำพิพากษาน่ารู้ : คดีปกครองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้จัดทำ : สมชัย วัฒนการุณ
จำนวนหน้า : 210 หน้า
พิมพ์ครั้งที่ 1: กันยายน 2557
จำนวนพิมพ์ 1,000 เล่ม

ข้อมูลทางบรรณานุกรมของหอสมุดแห่งชาติ : ISBN = 978-974-449-776-5
รหัสสิ่งพิมพ์ของสถาบันพระปกเกล้า : วปท.57-31-1000.0

จัดพิมพ์โดย:
สถาบันพระปกเกล้าศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 (โซนทิศใต้)เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้องเขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210โทรศัพท์ 02-141-9566-70 โทรสาร 02-143-8175น

Share :

หนังสือที่เกี่ยวข้อง