ความเป็นพลเมืองในประเทศไทย (Citizenship in Thailand)

เมนูย่อย

ความเป็นพลเมืองในประเทศไทย (Citizenship in Thailand)

ความเป็นพลเมืองในประเทศไทย (Citizenship in Thailand)
โดยดร.ถวิลวดี บุรีกุล รัชวดี แสงมหะหมัด Eugenie Merieau
สถาบันพระปกเกล้า

      รายงานวิจัยเพื่อศึกษาความเป็นพลเมืองในประเทศไทยจัดทำขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึง
1) การจัดทำตัวชี้วัดความเป็นพลเมืองที่เหมาะสมกับสังคมไทย
2) ศึกษาประเด็นความสำคัญที่แสดงถึงคุณสมบัติของความเป็นพลเมืองในทัศนะของประชาชนชาวไทย
3) ศึกษาการมีอยู่ของความเป็นพลเมืองของประชาชนชาวไทย โดยตัวอย่างได้จากการสุ่มตามความน่าจะเป็น จากรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั่ว
ประเทศไทย จำนวน 1,500 คน ซึ่งได้ทำการเก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 1 – 15 มิถุนายน 2554 สำหรับก่อนการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2554 และระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม – สิงหาคม
2554 หลังการเลือกตั้ง

Share :

บทความที่เกี่ยวข้อง