หนังสือเผยแพร่

เมนูย่อย

ความเชื่อมโยงของอำนาจตุลาการกับประชาชน

เอกสารวิชาการและบทความ หนังสือเผยแพร่ หนังสือจำหน่าย ผลการสัมมนา เอกสารดาวน์โหลด


ความเชื่อมโยงของอำนาจตุลาการกับประชาชน

หัวเรื่อง : ความเชื่อมโยงของอำนาจตุลาการกับประชาชน

ชื่อเรื่อง ความเชื่อมโยงของอำนาจตุลาการกับประชาชน : กรณีศึกษาการได้มาซึ่งบุคคลดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาในศาลยุติธรรม
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูมิ มูลศิลป์
                  รูปแบบการปกครองที่เรียกว่าประชาธิปไตยนั้นถือว่าประชาชนเป็นใหญ่ อย่างไรก็ตาม ในความเป็นจริงนั้น ประชาชนไม่สามารถใช้อำนาจได้อย่างแท้จริงเนื่องจากจำนวนประชากรที่มีมาก จึงได้มีการมอบอำนาจให้แก่องค์กรต่างๆ ตามรัฐธรรมนูญเพื่อใช้อำนาจอธิปไตยแทนตนโดยการนำหลักการมีแบ่งแยกออำนาจ (The Separation of the Power) และหลักการตรวจสอบและถ่วงดุล (Check and Balance) มาใช้โดยมีองค์กรหลักที่ใช้อำนาจอธิปไตยได้แก่ รัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล

ข้อมูลทางบรรณานุกรมของสำนักหอสมุดแห่งชาติ
National Library of Thailand Cataloging in Publication Data
ดร.ภูมิ มูลศิลป์.
ความเชื่อมโยงของอำนาจตุลาการกับประชาชน: กรณีศึกษาการ
ได้มาซึ่งบุคคลดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาในศาลยุติธรรม.-- กรุงเทพฯ :
สถาบันพระปกเกล้า, 2559.
204 หน้า.
1. ไทย--การเมืองและการปกครอง. I. ชื่อเรื่อง.
320.9593
ราคา 150 บาท
ISBN 978-974-449-898-4

จัดพิมพ์โดย
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารบี ชั้น 5
เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 02 - 1419754 โทรสาร 02-1438186
เว็บไซต์ www.kpi.ac.th

หนังสือจำหน่าย
ติดต่อสอบถาม ศูนย์หนังสือสถาบันพระปกเกล้า
โทรศัพท์ 0-2143-9231

Share :

หนังสือที่เกี่ยวข้อง