หนังสือเผยแพร่

เมนูย่อย

ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับสันติวิธีและธรรมชาติของความขัดแย้งในสังคมไทย

เอกสารวิชาการและบทความ หนังสือเผยแพร่ หนังสือจำหน่าย ผลการสัมมนา เอกสารดาวน์โหลด


ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับสันติวิธีและธรรมชาติของความขัดแย้งในสังคมไทย

หัวเรื่อง : ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับสันติวิธีและธรรมชาติของความขัดแย้งในสังคมไทย

ชื่อเรื่อง - ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับสันติวิธีและธรรมชาติของความขัดแย้งในสังคมไทย
ผู้แต่ง - รศ.ดร. ฉันทนา บรรพศิริโชติ หวันแก้ว
จำนวนหน้า - 92 หน้า
จัดพิมพ์โดย - สถาบันพระปกเกล้า

            ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับสันติวิธีและธรรมชาติของความขัดแย้งในสังคมไทย มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ที่สังคมไทยที่กำลังหาแนวทางสมานฉันท์ โดยที่เนื้อหาแบ่งออกเป็น 5 บทดังนี้
บทที่ 1 การอธิบายความสำคัญและความสัมพันธ์ของการสำรวจบุคลิกภาพตนเอง
บทที่ 2 กล่าวถึงเรื่องการสื่อสารกับการค้นหาความเป็นตัวตน
บทที่ 3 กล่าวถึงความคิดสร้างสรรค์และสรีระวิทยาเชิงสร้างสรรค์
บทที่ 4 กล่าวถึงการพัฒนาจิตวิญญาณสืบสานพัฒนาตัวตน
บทที่ 5 กล่าวถึงธรรมชาติของมนุษย์ที่ต้องการหาจุดศูนย์ดุลเพื่อตนเอง
ซึ่งหนังสือเล่มนี้จะนำเสนอความรู้ในเรื่องของการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธีอย่างมีขั้นตอน

หนังสือจำหน่าย
ติดต่อสอบถาม ฝ่ายพัสดุ สถาบันพระปกเกล้า
โทรศัพท์ 0-2141-9656-59

Share :

หนังสือที่เกี่ยวข้อง