หนังสือเผยแพร่

เมนูย่อย

ความสัมพันธ์ระหว่างข้าราชการการเมืองและข้าราชการประจำ

เอกสารวิชาการและบทความ หนังสือเผยแพร่ หนังสือจำหน่าย ผลการสัมมนา เอกสารดาวน์โหลด


ความสัมพันธ์ระหว่างข้าราชการการเมืองและข้าราชการประจำ

หัวเรื่อง : ความสัมพันธ์ระหว่างข้าราชการการเมืองและข้าราชการประจำ

ชื่อเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างข้าราชการการเมืองและข้าราชการประจำ
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาล
                หนังสือเล่มนี้เป็นผลการศึกษาจากงานวิจัยเรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างข้าราชการการเมืองและข้าราชการประจำ” ของรองศาสตราจารย์ ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์ ที่มุ่งตอบคำถามว่า “เราทำอย่างไรที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างข้าราชการการเมืองกับข้าราชการประจำที่เหมาะสมกับประเทศไทย” และมีข้อเสนอแนะที่น่าสนใจในการพัฒนาความสัมพันธ์ข้าราชการการเมืองกับข้าราชการประจำ โดยเปิดโอกาสให้ฝ่ายข้าราชการเมืองเข้ามามีบทบาทในการแต่งตั้งและโยกย้ายข้าราชการประจำที่ดำรงตำแหน่งนักบริหารระดับสูงได้ แต่ต้องมีเงื่อนไขและขอบเขตที่จำกัด และการเลื่อนตำแหน่งของข้าราชการประจำนั้นจะต้องเป็นไปตามลำดับคะแนนที่มีการจัดทำบัญชีของผู้สมควรแต่งตั้ง และควรมีการแก้ไขกฎหมายข้าราชการเมืองให้มีบทบัญญัติถึงวินัยและการลงโทษทางวินัยด้วย

ข้อมูลทางบรรณานุกรมของสำนักหอสมุดแห่งชาติ
National Library of Thailand Cataloging in Publication Data
ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์.
ความสัมพันธ์ระหว่างข้าราชการการเมืองและข้าราชการประจำ.-- กรุงเทพฯ : สถาบัน
พระปกเกล้า, 2558. 209 หน้า. -- (โครงการเพื่อการปฏิรูปประเทศอย่างยั่งยืน).
1. ข้าราชการ. I. ชื่อเรื่อง. 352.63
ISBN 978-974-449-824-3

จัดพิมพ์โดย
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารบี ชั้น 5
เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 02 - 1419600โทรสาร 02-1438181
เว็บไซต์ www.kpi.ac.th

 

Share :

หนังสือที่เกี่ยวข้อง