หนังสือเผยแพร่

เมนูย่อย

ความสัมพันธ์ฟิลิปปินส์-สหรัฐฯในทศวรรษที่สูญหาย (1991-2001) : การฟื้นพลังของพันธมิตรฯ

เอกสารวิชาการและบทความ หนังสือเผยแพร่ หนังสือจำหน่าย ผลการสัมมนา เอกสารดาวน์โหลด


ความสัมพันธ์ฟิลิปปินส์-สหรัฐฯในทศวรรษที่สูญหาย (1991-2001) : การฟื้นพลังของพันธมิตรฯ

หัวเรื่อง : ความสัมพันธ์ฟิลิปปินส์-สหรัฐฯในทศวรรษที่สูญหาย (1991-2001) : การฟื้นพลังของพันธมิตรฯ

ชื่อเรื่อง รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง ความสัมพันธ์ฟิลิปปินส์-สหรัฐฯใน “ทศวรรษที่สูญหาย” (1991-2001): การฟื้นพลังของพันธมิตรและนัยต่อประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน
โดย ฑภิพร สุพร
              พัฒนาการครั้งสำคัญที่สุดครั้งหนึ่งของอาเซียน คือการก่อตั้ง“ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน” เป็นหนึ่งในสามเสาหลักสำคัญของประชาคมอาเซียน อย่างไรก็ตาม อาเซียนก็ยังเผชิญกับความ
ท้าทายเรื่องการหวงแหนอำนาจอธิปไตย และหลักการการไม่แทรกแซงกิจการภายในระหว่างกันของรัฐสมาชิกอาเซียน และประสิทธิภาพของอาเซียน และยังเป็นการทำให้อาเซียนยังไม่สามารถตอบโต้กับปัญหาและความท้าทายจากภายนอกภูมิภาคได้อย่างเป็นเอกภาพ ซึ่งทำให้เกิดผลกระทบต่ออำนาจของอาเซียนในการต่อรองกับประเทศนอกภูมิภาคภายใต้ข้อจำกัดข้างต้น สมาชิกของประเทศอาเซียนจึงตระหนักถึงปัญหาของความร่วมมือในระดับสถาบันภายในอาเซียน และได้แสวงหาทางเลือกอื่นควบคู่กันไปกับการฝากความหวังไว้กับอาเซียน

ข้อมูลทางบรรณานุกรมของหอสมุดแห่งชาติ
National Library of Thailand Cataloging in Publication Data
ฑภิพร สุพร รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง ความสัมพันธ์ฟิลิปปินส์-สหรัฐฯ ใน “ทศวรรษ
ที่สูญหาย” (1991-2001): การฟื้นพลังของพันธมิตรและนัยต่อประชาคมการเมือง
และความมั่นคงอาเซียน”. -- กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2558. 406 หน้า.
1. ฟิลิปปินส์--ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ--สหรัฐอเมริกา. 2. ฟิลิปปินส์--
การเมืองและการปกครอง. 3. สหรัฐอเมริกา--การเมืองและการปกครอง. I. ชื่อเรื่อง. 327.599073
ราคา 190 บาท
ISBN 978-974-449-873-1

จัดพิมพ์โดย
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารบี ชั้น 5
เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 02 - 1419600 โทรสาร 02-1438181
เว็บไซต์ www.kpi.ac.th

หนังสือจำหน่าย
ติดต่อสอบถาม ศูนย์หนังสือสถาบันพระปกเกล้า
โทรศัพท์ 0-2143-9231

Share :

หนังสือที่เกี่ยวข้อง