หนังสือเผยแพร่

เมนูย่อย

ความต่างของรัฐธรรมนูญ ปี 2550

เอกสารวิชาการและบทความ หนังสือเผยแพร่ หนังสือจำหน่าย ผลการสัมมนา เอกสารดาวน์โหลด


ความต่างของรัฐธรรมนูญ ปี 2550

หัวเรื่อง : ความต่างของรัฐธรรมนูญ ปี 2550

เรื่อง : ความต่างของรัฐธรรมนูญ ปี 2550 ร่างรัฐธรรมนูญฉบับเสนอ สภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติ ร่างรัฐธรรมนูญเบื้องต้น และร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ (ปี 59)
ปีที่พิมพ์ : พฤษภาคม 2559
จำนวนหน้า : 366 หน้า
ที่ปรึกษาผู้จัดทำ : นายคุณวุฒิ ตันตระกูล
ผู้จัดทำ : นายนาถะ ดวงวิชัย
ผู้ตรวจทาน :
1. ว่าที่ร้อยตารวจโท เสกสรรค์ เอกวิริยะวิทย์
2. นายวีรวัฒน์ เปรมนิธิวัฒน์
3. นางสาวภิรมย์พร สุดใจ
4. นางพรหมพักตร์ ศรีสมุทร
5. นางสาวกรอุมา ประเสริฐ

Share :

หนังสือที่เกี่ยวข้อง