เกี่ยวกับสถาบัน

เมนูย่อย

คณะกรรมการพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
1. เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กรรมการที่ปรึกษา
2.  เลขาธิการวุฒิสภา กรรมการที่ปรึกษา
3.  เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า กรรมการที่ปรึกษา
4.  ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ ประะธานกรรมการ
5.  นายวิทวัส  ชัยภาคภูมิ รองประะธานกรรมการ
6.  อธิปบดีกรมศิลปากร หรือผู้แทน กรรมการ
7.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชหรือผู้แทน กรรมการ
8.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณีหรือผู้แทน กรรมการ
9.  ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์หรือผู้แทน กรรมการ
10. ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร กรรมการ
11. ดร.สุวิชญ์ รัศมิภูติ กรรมการ
12. ดร.โสมสุดา ลียะวณิช กรรมการ
13. นายธนภน วัฒนกุล กรรมการ
14. นายกู้เกียรติ ภูมิรัตน์ กรรมการ
15. ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว กรรมการและเลขานุการ
16. นางสาวศันสนีย์ ท้วมเทียบ เลขานุการ
17. นางสาวอังคนา ดวงแป้น เลขานุการ