งานวิจัย

เมนูย่อย

ข้อเสนอในการปฏิรูปโครงสร้างการปกครองท้องถิ่นในประเทศไทย

ข้อเสนอในการปฏิรูปโครงสร้างการปกครองท้องถิ่นในประเทศไทย

หัวข้อวิจัย : ข้อเสนอในการปฏิรูปโครงสร้างการปกครองท้องถิ่นในประเทศไทย
ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร. ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์
               สำหรับงานวิจัยเรื่องข้อเสนอในการปฏิรูปโครงสร้างการปกครองท้องถิ่นในประเทศไทยนี้ผู้วิจัยได้ตั้งวัตถุประสงค์ของการวิจัยนี้ไว้เพื่อทบทวนแนวคิดและรูปแบบของโครงสร้างการปกครองท้องถิ่นที่เสริมสร้างประชาธิปไตยท้องถิ่น รวมถึงมุ่งศึกษาประเด็นที่ยังเป็นข้อถกเถียงในปัญหาและข้อจำกัดของโครงสร้างการปกครองท้องถิ่นที่เสริมสร้างประชาธิปไตยท้องถิ่น ตลอดจนเหตุผลและความจำเป็นของการปฏิรูปโครงสร้างการปกครองท้องถิ่นในประเทศไทย โดยมีเป้าหมายเพื่อเสนอแนะทิศทางการปฏิรูปโครงสร้างการปกครองท้องถิ่นและแนวทางส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาประชาธิปไตยเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย

Share :

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง