หนังสือเผยแพร่

เมนูย่อย

ข้อเสนอเชิงนโยบายนวัตกรรมการพัฒนารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับย่อ)

เอกสารวิชาการและบทความ หนังสือเผยแพร่ หนังสือจำหน่าย ผลการสัมมนา เอกสารดาวน์โหลด


ข้อเสนอเชิงนโยบายนวัตกรรมการพัฒนารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับย่อ)

หัวเรื่อง : ข้อเสนอเชิงนโยบายนวัตกรรมการพัฒนารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับย่อ)

ข้อเสนอเชิงนโยบายนวัตกรรมการพัฒนารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดย 1. รองศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย หัวหน้าโครงการวิจัย
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย ก๊กผล นักวิจัย
3. ดร.ศิกานต์ อิสสระชัยยศ นักวิจัย
4. นางสาววิลาวัณย์ หงษ์นคร นักวิจัย
5. นางสาวอภิวรรณ ซักเซ็ค นักวิจัย
6. นายพิชิตชัย กิ่งพวง นักวิจัย
7. นายเอกวีร์ มีสุข นักวิจัย

พิมพ์ครั้งที่ 1 มิถุนายน 2558 จำนวนพิมพ์ 700 เล่ม
ISBN = 978-974-449-810-6

จัดพิมพ์โดย
สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5
เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 02 - 1419563-77 โทรสาร 02-1438175
เว็บไซต์ www.kpi.ac.th

โดยการสนับสนุนของ มูลนิธิเอเชีย (The Asia Foundation)

Share :

หนังสือที่เกี่ยวข้อง