เกี่ยวกับสถาบัน

เมนูย่อย

ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ

หมวดที่ 1: เกี่ยวกับสถาบันพระปกเกล้า

1.1 ประวัติความเป็นมาของสถาบันพระปกเกล้า
1.2 แผนกลยุทธ์สถาบันพระปกเกล้า ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2559-2563)
1.3 รายชื่อกรรมการชุดต่างๆ

หมวดที่ 2 : พระราชบัญญัติฯ และพระราชกฤษฎีกาที่เกี่ยวกับสถาบันพระปกเกล้า

2.1 พระราชบัญญัติสถาบันพระปกเกล้า พ.ศ. 2541 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2543)
2.2 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
2.3 พระราชกฤษฎีกากำหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับที่ ๓)

หมวดที่ 3 : ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ เกี่ยวกับกรรมการสภาสถาบัน เลขาธิการ รองเลขาธิการ

3.1 ข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากประธานคณะกรรมาธิการสามัญประจำ สภาผู้แทนราษฎรและประธานคณะกรรมาธิการสามัญประจำวุฒิสภา พ.ศ. 2541
3.2 ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคุณสมบัติของกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2541
3.3 ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเลขาธิการ การปฏิบัติหน้าที่ของเลขาธิการและการมอบให้ผู้อื่นรักษาการแทนหรือปฏิบัติ การแทนเลขาธิการ พ.ศ. 2541

หมวดที่ 4 : ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ เกี่ยวกับการจัดการศึกษาอบรม เครื่องแบบ เครื่องแต่งกายและเข็มของสถาบันพระปกเกล้า

4.1 ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาในสถาบันพระปกเกล้า พ.ศ. 2543
4.2 ข้อบังคับฯ ว่าด้วยเครื่องแบบและเครื่องแต่งกายของผู้ปฏิบัติงาน และนักศึกษาในสถาบันพระปกเกล้า พ.ศ. 2544
4.3 ข้อบังคับฯ ว่าด้วยเข็มวิทยฐานะ ตรา เครื่องหมาย สัญลักษณ์ ของสถาบันพระปกเกล้า พ.ศ. 2544
4.4 ข้อบังคับฯ ว่าด้วยเครื่องแบบของลูกจ้างสถาบันพระปกเกล้า พ.ศ. 2545
4.5 ข้อบังคับฯ ว่าด้วยเข็มกิตติคุณสถาบันพระปกเกล้า พ.ศ. 2545
4.6 ระเบียบฯ ว่าด้วยการพิจารณาประสาทประกาศนียบัตรชั้นสูงกิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2544
4.7 ระเบียบฯ ว่าด้วยการพิจารณาประสาทประกาศนียบัตรชั้นสูงกิตติมศักดิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
4.8 ระเบียบฯ ว่าด้วยการให้และการประดับเข็มกิตติคุณสถาบันพระปกเกล้า พ.ศ. 2554
4.9 ประกาศฯ เรื่องเครื่องแต่งกายของผู้ศึกษาในหลักสูตร การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับผู้บริหารระดับสูง
4.10 ประกาศฯ เรื่องเครื่องแต่งกายของผู้ศึกษาในหลักสูตรอื่น นอกเหนือจากหลักสูตร การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับผู้บริหารระดับสูง
4.11 ประกาศฯ เรื่องเครื่องแต่งกายสำหรับผู้ศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงทุกหลักสูตร

หมวดที่ 5 : ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและข้อมูลข่าวสาร

5.1 ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2542
5.2 ระเบียบฯ ว่าด้วยสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลอื่นสำหรับพนักงาน พ.ศ. 2548
5.3 ระเบียบฯ ว่าด้วยการลา การทำงานล่วงเวลา พ.ศ. 2542
5.4 ระเบียบฯ ว่าด้วยการอนุมัติให้ทำงานล่วงเวลาหรือทำงานในวันหยุด
5.5 ระเบียบฯ ว่าด้วยการเลือกตั้งกรรมการกลั่นกรองการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2543
5.6 ระเบียบฯ ว่าด้วยวินัยและการรักษาวินัย พ.ศ. 2544
5.7 ระเบียบฯ ว่าด้วยการร้องทุกข์ พ.ศ. 2544
5.8 ระเบียบฯ ว่าด้วยการอุทธรณ์ พ.ศ. 2544
5.9 ระเบียบฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพัฒนาพนักงาน พ.ศ. 2544
5.10 ระเบียบฯ ว่าด้วยทุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาพนักงาน พ.ศ.2548
5.11 ระเบียบฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการสั่งพักงาน พ.ศ. 2544
5.12 ระเบียบฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสอบสวนวินัย พ.ศ. 2545
5.13 ระเบียบฯ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของสถาบันพระปกเกล้า พ.ศ. 2545
5.14 ประกาศฯ เรื่องหลักเกณฑ์การได้มาซึ่งพนักงานและลูกจ้างของสถาบันพระปกเกล้า
5.15 ประกาศฯ ว่าด้วยการกำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ รวมทั้งวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนพนักงานตำแหน่งวิชาการและวิจัย พ.ศ. 2542
5.16 ประกาศฯ ว่าด้วยวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันหมู่
5.17 หลักเกณฑ์ฯ ว่าด้วยการปฏิบัติงาน พ.ศ. 2544
5.18 หลักเกณฑ์ฯ ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงาน พ.ศ. 2551
5.19 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลส่วนรวม พ.ศ. 2544
5.20 ประมวลจริยธรรมบุคลากรของสถาบันพระปกเกล้า

หมวดที่ 6 : ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ เกี่ยวกับการบริหารกองทุน การงบประมาณและทรัพย์สิน

6.1 ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารกองทุน การเงิน การงบประมาณและทรัพย์สิน พ.ศ. 2542
6.2 ระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2542
6.3 ระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากแหล่งทุนภายนอกและการให้บริการทางวิชาการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551
6.4 ระเบียบฯ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ. 2550 (แก้ไข ฉบับ2 พ.ศ.2553)
6.5 ระเบียบฯ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
6.6 ระเบียบฯ ว่าด้วยเบี้ยเลี้ยงสำหรับบุคคลภายนอกที่ปฏิบัติงานให้สถาบันพระปกเกล้า พ.ศ. 2542
6.7 ระเบียบฯ ว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. 2542
6.8 ระเบียบฯ ว่าด้วยค่าตอบแทนวิทยากรและค่าสมนาคุณเอกสารทางวิชาการสำหรับการประชุมวิชาการของสถาบันพระปกเกล้า พ.ศ. 2542
6.9 ระเบียบฯ ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระปกเกล้าศึกษา พ.ศ. 2545
6.10 ระเบียบฯ ว่าด้วยเงินสำรองเพื่อภารกิจพิเศษ พ.ศ.2550
6.11 ระเบียบฯ ว่าด้วยการให้การสนับสนุนงานวิชาการแก่รัฐสภา พ.ศ.2548
6.12 ประกาศฯ เรื่องค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดการศึกษา อบรมและสัมมนา พ.ศ.2546
6.13 หลักเกณฑ์ฯ ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล (กรณีทันตกรรม) พ.ศ. 2550
6.14 หลักเกณฑ์ฯ ว่าด้วยการจ่ายเงินยืมพนักงาน พ.ศ. 2543
6.15 หลักเกณฑ์ฯ ว่าด้วยการจ่ายเงินสดย่อย พ.ศ. 2543
6.16 หลักเกณฑ์ฯ ว่าด้วยการเก็บรักษาเงิน พ.ศ. 2543
6.17 หลักเกณฑ์ฯ การลดหย่อนภาษีเงินได้ กรณีบริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้แก่สถาบันพระปกเกล้า