เกี่ยวกับสถาบัน

เมนูย่อย

ขึ้นตรงต่อเลขานุการ

ขึ้นตรงต่อเลขานุการ

บุคลากรในหน่วยงาน

 1. นางสาวยะราพร เฉลยโฉม (พ.บริหารงานทั่วไปชำนาญการ)
 2. นางสาวจินตนา ศรีทับทิม (พ.ประเมินผลชำนาญการ)
 3. นางสาวธเนศ ชำนาญนา (เจ้าหน้าที่โครงการ)
 4. นางสาวสุพรรณี รักษาศรี (พ.ประเมินผล)
 5. นายเอกวีร์ มีสุข (นักวิชาการ)
 6. นางสาวสายรุ้ง กันทวี (พ.บริหารงานทั่วไป)
 7. นายภูธณัญิ ศรีพฤกษ์ (พ.บริหารงานทั่วไป)
 8. นายน่านนที บัวอิ่น (พ.บริหารงานทั่วไป)
 9. นางสาวพันธ์ศิริ ปัอมบุบผา (พ.วิเคราะห์นโยบายและแผน)
 10. นางสาวปานดวงใจ โณสุโข (เจ้าหน้าที่โครงการ)
 11. นายโสภณ ทองปรอน (เจ้าหน้าที่ขับรถ)
 12. นายภูวดล บุตรดี (เจ้าหน้าที่ขับรถ)
 13. นายสมอาจ ปาละจูม (เจ้าหน้าที่ขับรถ)
 14. นายเถกิงศักดิ์ เทียนมณี (เจ้าหน้าที่ขับรถ)