หนังสือเผยแพร่

เมนูย่อย

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยฯ

เอกสารวิชาการและบทความ หนังสือเผยแพร่ หนังสือจำหน่าย ผลการสัมมนา เอกสารดาวน์โหลด


ขอบเขตอำนาจหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยฯ

หัวเรื่อง : ขอบเขตอำนาจหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยฯ

ชื่อเรื่อง ขอบเขตอำนาจหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพของประชาชน
โดย กล้า สมุทวณิชยน
        หนังสือเล่มนี้เป็นผลการศึกษาจากงานวิจัยเรื่อง “ขอบเขตอำนาจหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อการส่งเสริม การปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน” ของ คุณกล้า สมุทรวณิช ที่มุ่งหาคำตอบของคำถามที่ว่า “ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทยควรเป็นอย่างไร”และมีข้อเสนอแนะที่น่าสนใจ ว่าบทบาทและอำนาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญ ควรเน้นหนักไปในด้านการดำรงบทบาทในฐานะ ผู้พิทักษ์สิทธิเสรีภาพของประชาชน ผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยและจะต้องรักษากติกาสำคัญในทางการเมือง โดยไม่เป็นการกระทบกระทั่งหรือเป็นคู่ขัดแย้งกับอำนาจขององค์กรทางการเมืองอื่นใด

ข้อมูลทางบรรณานุกรมของสำนักหอสมุดแห่งชาติ
National Library of Thailand Cataloging in Publication Data
ขอบเขตอำนาจหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน.-- กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2558. 340 หน้า. 1. ศาลรัฐธรรมนูญ--ไทย. I. ชื่อเรื่อง. 342.593
ISBN 978-974-449-820-5

จัดพิมพ์โดย
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารบี ชั้น 5
เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 02 - 1419600โทรสาร 02-1438181
เว็บไซต์ www.kpi.ac.th

 

Share :

หนังสือที่เกี่ยวข้อง