หนังสือเผยแพร่

เมนูย่อย

ขบวนการเคลื่อนไหวภาคพลเมืองด้านสิ่งแวดล้อม บ้านกรูด

เอกสารวิชาการและบทความ หนังสือเผยแพร่ หนังสือจำหน่าย ผลการสัมมนา เอกสารดาวน์โหลด


ขบวนการเคลื่อนไหวภาคพลเมืองด้านสิ่งแวดล้อม บ้านกรูด

หัวเรื่อง : ขบวนการเคลื่อนไหวภาคพลเมืองด้านสิ่งแวดล้อม บ้านกรูด

ขบวนการเคลื่อนไหวภาคพลเมืองด้านสิ่งแวดล้อม : บ้านกรูด
จัดพิมพ์โดย - สำนักสำนักวิจัย สถาบันพระปกเกล้า

ข้อมูลทางบรรณานุกรมของหอสมุดแห่งชาติ
National Library of Thailand Cataloging in Publication Data.
ทิฆัมพร รอดขันเมือง.
ขบวนการเคลื่อนไหวภาคพลเมืองด้านสิ่งแวดล้อม : บ้านกรูด.--กรุงเทพฯ : สถาบัน
พระปกเกล้า, 2557.
292 หน้า.
1. สิ่งแวดล้อม. 2. การอนุรักษ์ทรัพยาการธรรมชาติ. I. ชื่อเรื่อง.
333.72
ISBN = 978-974-449-779-6

Share :

หนังสือที่เกี่ยวข้อง