ภาพกิจกรรม

กิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร การขับเคลื่อนประชาธิปไตยจากฐานรากสู่ชุมชนพลเมืองเข้มแข็ง

การขับเคลื่อนประชาธิปไตยจากฐานรากสู่ชุมชนพลเมืองเข้มแข็งในวันนี้ วันที่ 14 ธันวาคม 2560 ณ จังหวัดเชียงราย สื่อมวลชนทั้งส่วนกลางส่วนภูมิภาค จำนวน 40 คน ลงพื้นที่ในจังหวัดเชียงราย นำทีมโดยนายวิทวัส ชัยภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ,นายศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง และ ผศ.วรสฤษฎิ์ ปิงเมือง ประธานศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง จ.เชียงราย ช่วงเช้าคณะสื่อมวลชนได้รับฟังการบรรยายในประเด็น "สถาบันพระปกเกล้า สู่การขับเคลื่อนประชาธิปไตยจากฐานรากด้วยเครือข่ายศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง" โดยอาจารย์วิทวัส ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าพร้อมทั้งชี้แจงรายละเอียดในการดำเนินโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนเครือข่ายภาคประชาชนสู่การบูรณาการจังหวัดเชียงราย โดย ผศ.วรสฤษฎิ์ ปิงเมือง จากนั้นลงพื้นที่ศึกษาดูงาน โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนเครือข่าย ภาคประชาชนสู่การบูรณาการจังหวัดเชียงราย ณ วัดหัวฝาย ต.สันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย เครือข่ายที่เข้าร่วมนำเสนอโดย พระครูปิยะวรรณพิพัฒน์ วัดหัวฝาย ต.สันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย และเดินทางไปยังวัดร่องขุนเพื่อรับฟังแนวคิดดีๆ ในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพลเมืองในจังหวัดเชียงราย จากอาจารย์เฉลิมชัย โฆสิตพิพัฒน์ อีกทั้งได้นำคณะสื่อมวลชน เข้าพบท่าน ว.วชิรเมธี เพื่อรับนำข้อคิดดีๆ ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต
Share :