งานวิจัย

เมนูย่อย

การใช้สื่ออินเตอร์เน็ตเพื่อสร้างพันธมิตร

วิทยานิพนธ์ระดับ - ปริญญาโท
ชื่อผู้รับทุน - นางสาวรัชนีกร ทองทิพย์
ปีงบประมาณ - 2548
ชื่อวิทยานิพนธ์ - การใช้สื่ออินเตอร์เน็ตเพื่อสร้างพันธมิตรของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมแนวใหม่
             การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาการใช้สื่ออินเตอร์เน็ตเพื่อสร้างพันธมิตรของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมแนวใหม่ มีขอบเขตการศึกษาเฉพาะเว็บไซต์ไทยเอ็นจีโอ (www.thaingo.org) โดยมีสมมติฐานว่าองค์กรพัฒนาเอกชนใช้สื่ออินเตอร์เน็ตในการสร้างวาทกรรมเพื่อระดมมวลชนเข้าเป็นพันธมิตร การนำเสนอข่าวสารขององค์กรพัฒนาเอกชนทำให้ผู้ใช้อินเตอร์เน็ตเกิดความตื่นตัวในปัญหาสาธารณะ และ องค์กรพัฒนาเอกชนประสบความสำเร็จในการระดมมวลชนเป็นพันธมิตรในการเสนอประเด็นที่เกี่ยวกับศีลธรรมแต่สำหรับประเด็นการพัฒนาประชาธิปไตยนั้นองค์กรพัฒนาเอกชนไม่ประสบความสำเร็จ เนื่องจากผู้ใช้อินเตอร์เน็ตขาดความไว้วางใจต่อองค์กรพัฒนาเอกชน

Share :

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง