หนังสือเผยแพร่

เมนูย่อย

การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในสถานศึกษา

เอกสารวิชาการและบทความ หนังสือเผยแพร่ หนังสือจำหน่าย ผลการสัมมนา เอกสารดาวน์โหลด


การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในสถานศึกษา

หัวเรื่อง : การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในสถานศึกษา

ชื่อเรื่อง - การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในสถานศึกษา
ผู้แต่ง - ศ.นพ.วันชัย-รัตนาภรณ์ วัฒนศัพท์
จำนวนหน้า - 162 หน้า
จัดพิมพ์โดย - สถาบันพระปกเกล้า
ราคา - 120.-
หนังสือการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในสถานศึกษา ได้รวบรวมองค์ความรู้ด้านความขัดแย้งต่างๆที่เกิดขึ้นในสถานศึกษาและแนวทางการแก้ปัญหาความขัดแย้ง โดยประกอบไปด้วยหัวข้อหลัก 4 หัวข้อดังต่อไปนี้
1.ความเข้าใจพื้นฐานของความขัดแย้งในโรงเรียน
2.การบริหารความขัดแย้ง
3.การแก้ปัญหาความขัดแย้งในโรงเรียน
4.การเจราไกล่เกลี่ยคนกลาง
เพื่อให้ความรู้พร้อมแนะแนวทางวิธีการจัดการความขัดแย้งในสถานศึกษาและสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับองค์กรการทำงานได้อีกด้วย

หนังสือจำหน่าย
ติดต่อสอบถาม ฝ่ายพัสดุ สถาบันพระปกเกล้า
โทรศัพท์ 0-2141-9656-59

Share :

หนังสือที่เกี่ยวข้อง