หนังสือเผยแพร่

เมนูย่อย

การแก้ทุกข์ของราษฎรโดยผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา:ความสำเร็จของปัญหา

เอกสารวิชาการและบทความ หนังสือเผยแพร่ หนังสือจำหน่าย ผลการสัมมนา เอกสารดาวน์โหลด


การแก้ทุกข์ของราษฎรโดยผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา:ความสำเร็จของปัญหา

หัวเรื่อง : การแก้ทุกข์ของราษฎรโดยผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา:ความสำเร็จของปัญหา

ชื่อเรื่อง - การแก้ทุกข์ของราษฎรโดยผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา:ความสำเร็จของปัญหา
ผู้แต่ง - พิเชต สุนทรพิพิธ
จำนวนหน้า - 128 หน้า
จัดพิมพ์โดย - สถาบันพระปกเกล้า
ราคา - 99.-

              การแก้ทุกข์ของราษฎรโดยผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา:ความสำเร็จของปัญหา มีเนื้อหาเกี่ยวกับระบบผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาในประเทศต่างๆ การแก้ปัญหาความทุกข์ของราษฎรในระบบอื่น การมีผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาในประเทศไทย ระเบียบวิธีการปฏิบัติงาน ผลการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบและทำความเข้าใจในอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน

หนังสือจำหน่าย
ติดต่อสอบถาม ฝ่ายพัสดุ สถาบันพระปกเกล้า
โทรศัพท์ 0-2141-9656-59

Share :

หนังสือที่เกี่ยวข้อง