งานวิจัย

เมนูย่อย

การเสด็จประพาสอินโดจีนของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ. 2473

การเสด็จประพาสอินโดจีนของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ. 2473

หัวข้อวิจัย การเสด็จประพาสอินโดจีนของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ. 2473
ชื่อผู้วิจัย นางฉัตรบงกช ศรีวัฒนสาร
หน่วยงาน พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
สถาบันพระปกเกล้า พ.ศ. 2558

                    การเสด็จฯประพาสอินโดจีนพ.ศ.๒๔๗๓ ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี นับเป็นบรรยากาศแห่งการเจริญพระราชไมตรีทั้งกับฝรั่งเศสในฐานะที่เป็นเจ้าอาณานิคมและเจ้านายพื้นเมืองระดับสูงในเวียดนามและกัมพูชาเดิม ซึ่งเคยมีเงื่อนงำบาดหมางอยู่ในอดีตนับตั้งแต่กษัตริย์กัมพูชาตัดสินใจเข้าเป็นรัฐภายใต้การคุ้มครองของฝรั่งเศส อย่างไรก็ตาม จากหลักฐานมากมายที่เกี่ยวข้องกับการเสด็จฯ ประพาสเวียดนามถึง ๒๕ วัน และกัมพูชา ๘ วันครั้งนี้ ผู้วิจัยได้จำแนกการศึกษาที่น่าสนใจออกเป็น ๕ ประเด็นหลัก ได้แก่ ๑) เส้นทางในการเสด็จพระราชดำเนิน ๒) ระยะเวลาในการเสด็จฯ ๓) เหตุการณ์ระหว่างการเสด็จพระราชดำเนิน ๔)การพัฒนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสยามกับฝรั่งเศส และ ๕) ผลจากการเสด็จพระราชดำเนินเยือนอินโดจีน พ.ศ. ๒๔๗๓

Share :

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง