งานวิจัย

เมนูย่อย

การเมืองท้องถิ่นกับการนำรูปแบบการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีโดยตรงมาใช้

การเมืองท้องถิ่นกับการนำรูปแบบการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีโดยตรงมาใช้

วิทยานิพนธ์ระดับ - ปริญญาโท
ชื่อผู้รับทุน - นายโอฬาร ถิ่นบางเตียว
ปีงบประมาณ - 2545
ชื่อวิทยานิพนธ์ - การเมืองท้องถิ่นกับการนำรูปแบบการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีโดยตรงมาใช้ในการปกครองท้องถิ่นของเทศบาล กรณีศึกษาเทศบาลเมืองมาบตาพุด จังหวัดระยอง

Share :

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง