ภาพกิจกรรม

การเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนฯ ครั้งที่ 4

วันที่ 6-7 มิถุนายน 2558 คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ คณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ สภาปฏิรูปแห่งชาติ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน และสถาบันพระปกเกล้า จัดโครงการเวทีสัมมนาเรื่อง “การเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างรัฐธรรมนูญ” ครั้งที่ 4 ณ โรงแรมเซนทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ การสัมมนาในวันแรกได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญและรองประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ คนที่หนึ่ง กล่าวเปิดการสัมมนาและปาฐกถาพิเศษเรื่อง “ร่างรัฐธรรมนูญ” โดย ดร.ถวิลวดี บุรีกุล ประธานอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยหลังจบการปาฐกถาพิเศษ มีการเข้ายื่นแถลงการณ์ข้อเสนอต่อร่างรัฐธรรมนูญจากกลุ่มเครือข่ายองค์กรชุมชนและประชาสังคม 4 ภาค โดย ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เป็นผู้รับมอบข้อเสนอ จากนั้น เป็นช่วงการนำเสนอและอภิปรายเรื่อง “มีอะไรใหม่ในรัฐธรรมนูญ” โดยคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญและนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย นายมานิจ สุขสมจิตร รองประธานกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ คนที่สอง นพ.ชูชัย ศุภวงศ์ รองประธานกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ คนที่หก นางกาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์ กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ นางสาวสมสุข บุญญะบัญชา กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ นายคำนูณ สิทธิสมาน โฆษกกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ และรศ.ดร.เจษฎ์ โทณะวณิก นักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย ดำเนินรายการโดย นางสาวสุภัทรา นาคะผิว โฆษกกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ในวันที่สอง กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญให้ความรู้เกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญเป็นรายภาค โดยจัดรูปแบบเป็นการสัมมนากลุ่มย่อย ในประเด็นต่าง ๆ คือ ประเด็นที่หนึ่ง “พลเมือง สิทธิ เสรีภาพ และการมีส่วนร่วม”โดย รศ.ดร.นรีวรรณ จินตกานนท์ และดร.ถวิลวดี บุรีกุล ประเด็นที่สอง “สถาบันการเมือง นักการเมือง และการเลือกตั้ง” โดยพลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช และนายคำนูณ สิทธิสมาน ประเด็นที่สาม “กระบวนการยุติธรรม ศาล และการตรวจสอบ” โดย ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ และ รศ.ดร.เจษฎ์ โทณะวณิก ประเด็นที่สี่ “การกระจายอำนาจและสมัชชาพลเมือง” โดยนายประชา เตรัตน์ และน.ส.สมสุข บุญญะบัญชา และประเด็นที่ห้า “การปฏิรูปและความปรองดอง” โดย ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ นางสาวสุภัทรา นาคะผิว และ ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล หลังการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญเรียบร้อยแล้ว ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนผู้เข้าร่วมสัมมนาแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่พึงพอใจ ต้องการให้ปรับปรุง หรือเพิ่มเติม รวมถึงการนำความรู้ที่ได้จากการสัมมนาครั้งนี้ไปเผยแพร่ต่อในชุมชนของตนเอง ในช่วงท้ายของเวทีสัมมนา นักวิชาการประจำกลุ่มย่อยนำเสนอสิ่งที่ผู้เข้าร่วมสัมมนาแต่ละกลุ่มอภิปรายและสรุปร่วมกัน ดำเนินรายการโดย นายคณิศร ขุริรัง สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ตามด้วยพิธีปิดการสัมมนา ซึ่งได้รับเกียรติจากนาย มานิจ สุขสมจิตร รองประธานกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ คนที่สอง กล่าวปิดการสัมมนา จากนั้นทุกคนจับมือร้องเพลงร่วมกัน
Share :