หนังสือเผยแพร่

เมนูย่อย

การเข้า (ให้) ถึงสิทธิชุมชน : การมีสิทธิ มีเสียงและมีส่วนในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ

เอกสารวิชาการและบทความ หนังสือเผยแพร่ หนังสือจำหน่าย ผลการสัมมนา เอกสารดาวน์โหลด


การเข้า (ให้) ถึงสิทธิชุมชน : การมีสิทธิ มีเสียงและมีส่วนในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ

หัวเรื่อง : การเข้า (ให้) ถึงสิทธิชุมชน : การมีสิทธิ มีเสียงและมีส่วนในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ

ชื่อเรื่อง การเข้า (ให้) ถึงสิทธิชุมชน : การมีสิทธิ มีเสียงและมีส่วนในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนและประชาชน
โดย ปัทมา สูบกำปัง
               แม้ว่า “สิทธิชุมชน” จะมีและดำรงอยู่ในสังคมไทยในระดับชุมชนท้องถิ่นมาเป็นเวลายาวนาน แต่เป็นที่รับรู้ร่วมกันว่ามีการรับรองสิทธิชุมชนไว้ในรัฐธรรมนูญโดยชัดแจ้งนั้นเริ่มจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และมีสืบต่อมาถึงรัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 จึงอาจกล่าวได้ว่าสิทธิชุมชนไทย ได้รับการรับรู้และรับรองในกรอบกฎหมายสูงสุดนับแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

ข้อมูลทางบรรณานุกรมของหอสมุดแห่งชาติ
National Library of Thailand Cataloging in Publication Data
ปัทมา สูบกำปัง.
การเข้า(ให้)ถึงสิทธิชุมชน : การมีสิทธิ มีเสียง และมีส่วนในทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมของชุมชนและประชาชน. -- กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2559.
338 หน้า.

จัดพิมพ์โดย
สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น ๕
เลขที่ ๑๒๐ หมู่ ๓ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐
โทรศัพท์ ๐๒-๑๔๑-๙๖๐๐ โทรสาร ๐๒-๑๔๓-๘๑๘๑
เว็บไซต์ www.kpi.ac.th

Share :

หนังสือที่เกี่ยวข้อง