การสังเคราะห์ความรู้การกระจายอำนาจและการคลังท้องถิ่นฯ

เมนูย่อย

การสังเคราะห์ความรู้การกระจายอำนาจและการคลังท้องถิ่นฯ

ชื่อเรื่อง การสังเคราะห์ความรู้การกระจายอำนาจและการคลังท้องถิ่น : การขยายฐานรายได้และมาตรการลดความเหลื่อมล้ำ
โดย ศาสตราจารย์ ดร. ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เสนอต่อ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า
            รายงานนี้การสังเคราะห์ความรู้ด้านการคลังท้องถิ่นไทย กำหนดวัตถุประสงค์สามประการ ประการแรกสารวจปัญหาความไม่สมดุลทางการคลังท้องถิ่นของไทย จำแนกเป็นความไม่สมดุลตามแนวตั้ง (ระหว่างรัฐบาล กับ องค์กรบริหารท้องถิ่นประเภทต่างๆ) และความไม่สมดุลตามแนวนอน (พื้นที่จังหวัดและภูมิภาคสภาพเมือง/ชนบท) ประการที่สอง สารวจแนวทางลดความเหลื่อมล้ำ และ การขยายฐานรายได้ให้องค์กรบริหารท้องถิ่นในอนาคต ประการที่สาม เสนอข้อสังเกตและวิจารณ์เกี่ยวกับการกำกับดูแลท้องถิ่นด้านการเงินการคลังและงบประมาณ หมายถึง วิธีการจัดทำงบประมาณสมดุล (หรือขาดดุล เกินดุล) วินัยทางการคลังของท้องถิ่น การกู้ยืมของท้องถิ่นและการออกพันธบัตร

Share :

บทความที่เกี่ยวข้อง