หนังสือเผยแพร่

เมนูย่อย

การสร้างสำนึกพลเมือง

เอกสารวิชาการและบทความ หนังสือเผยแพร่ หนังสือจำหน่าย ผลการสัมมนา เอกสารดาวน์โหลด


การสร้างสำนึกพลเมือง

หัวเรื่อง : การสร้างสำนึกพลเมือง

ชื่อเรื่อง การสร้างสำนึกพลเมือง
โดย ศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์, จารุวรรณ แก้วมะโน
                สำหรับประเทศไทยให้ความสำคัญกับการสร้างความเป็น“พลเมือง” โดยปัจจุบันมีการเรียนการสอนวิชาหน้าที่พลเมืองเช่นกันในกลุ่มสาระวิชา สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ บทบาทหน้าที่ สิทธิ และเสรีภาพของตนเมื่อต้องอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมด้วยเหตุนี้ สถาบันพระปกเกล้า ในฐานะหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่สำคัญในการเผยแพร่และส่งเสริมความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ให้เกิดขึ้นในสังคม ได้เล็งเห็นความสำคัญของการจัดการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง จึงได้จัดทำ คู่มือการสร้างสำนึกพลเมือง ขึ้นเพื่อเป็นแนวทางสำหรับคุณครูและผู้สนใจสามารถนำไปปรับใช้เพื่อสร้างและส่งเสริมคุณลักษณะของความเป็นพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขต่อไป

ข้อมูลทางบรรณานุกรมของหอสมุดแห่งชาติ
National Library of Thailand Cataloging in Publication Data.
ศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์.
การสร้างสำนึกพลเมือง.--กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2558. 252 หน้า.
1. หน้าที่พลเมือง. 2. พลเมือง. I. จารุวรรณ แก้วมะโน, ผู้แต่งร่วม. I. ชื่อเรื่อง 172.1
ISBN = 978-974-449-830-4

จัดพิมพ์โดย
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5
เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 02 - 141-9579-81 โทรสาร 02-143-8176
เว็บไซต์ www.kpi.ac.th

 

Share :

หนังสือที่เกี่ยวข้อง