หนังสือเผยแพร่

เมนูย่อย

การศึกษาแนวคิดในการสร้างสถาบันทางการเมืองและกระบวนการทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยฯ

เอกสารวิชาการและบทความ หนังสือเผยแพร่ หนังสือจำหน่าย ผลการสัมมนา เอกสารดาวน์โหลด


การศึกษาแนวคิดในการสร้างสถาบันทางการเมืองและกระบวนการทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยฯ

หัวเรื่อง : การศึกษาแนวคิดในการสร้างสถาบันทางการเมืองและกระบวนการทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยฯ

ชื่อเรื่อง การศึกษาแนวคิดในการสร้างสถาบันทางการเมืองและกระบวนการทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่ผู้นำมีคุณธรรมและพลเมืองมีความเข้มแข็ง
แนวคิดและระบอบมหาชนรัฐกับความพยายามหาทางออกให้กับความขัดแย้งทางการเมือง
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิศาล มุกดารัศมี
               หนังสือเล่มนี้เป็นผลการศึกษาจากงานวิจัยเรื่อง “การศึกษาแนวคิดในการสร้างสถาบันทางการเมืองและกระบวนการทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่ผู้นำมีคุณธรรมและพลเมืองมีความเข้มแข็ง : แนวคิดและระบอบมหาชนรัฐกับความพยายามหาทางออกให้กับความขัดแย้งทางการเมือง” ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิศาล มุกดารัศมี ที่มุ่งศึกษาพัฒนาการของแนวความคิดระบอบมหาชนรัฐในสังคมไทย รวมทั้งออกแบบสถาบันและกระบวนการทางการเมืองภายใต้แนวคิดมหาชนรัฐ และมีข้อเสนอแนะว่า ในการประกอบสร้างสังคมการเมืองของมนุษย์ในรูปแบบต่างๆ โดยระบอบมหาชนรัฐนั้น ควรให้ความสำคัญกับคุณค่าของกิจสาธารณะและคุณธรรมของพลเมืองที่จะต้องรับผิดชอบต่อสังคมและสร้างหลักประกันรวมกันของมนุษย์ควบคู่กันไป

ข้อมูลทางบรรณานุกรมของสำนักหอสมุดแห่งชาติ
National Library of Thailand Cataloging in Publication Data
พิศาล มุกดารัศมี. มหาชนรัฐกับความพยายามหาทางออกให้กับความขัดแย้งทางการเมือง.--
กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2558. 206 หน้า.
1. ไทย--การเมืองและการปกครอง. 2. ความขัดแย้งทางสังคม--ไทย. I. ชื่อเรื่อง. 320.9593
ราคา 220 บาท
ISBN 978-974-449-865-6

จัดพิมพ์โดย
สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารบี ชั้น 5 (โซนทิศใต้)
เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 02-141-9754 โทรสาร 02-143-8186
เว็บไซต์ www.kpi.ac.th

หนังสือจำหน่าย
ติดต่อสอบถาม ศูนย์หนังสือสถาบันพระปกเกล้า
โทรศัพท์ 0-2143-9231

Share :

หนังสือที่เกี่ยวข้อง