หนังสือเผยแพร่

เมนูย่อย

การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เอกสารวิชาการและบทความ หนังสือเผยแพร่ หนังสือจำหน่าย ผลการสัมมนา เอกสารดาวน์โหลด


การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หัวเรื่อง : การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรื่อง : การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น: คู่มือสำหรับนักบริหารงานท้องถิ่นในยุคใหม่
โดย : ดร.วีระศักดิ์ เครือเทพ
จำนวน: 190 หน้า
พิมพ์ครั้งที่ 1: สิงหาคม 2554
ISBN : 9789744496065

จัดพิมพ์โดย
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารบี ชั้น 5 เลขที่ 120 หมู่3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทรศัพท์ 02- 1419563-77 โทรสาร 02-1438175

หนังสือจำหน่าย
ติดต่อสอบถาม ศูนย์หนังสือ สถาบันพระปกเกล้า
โทรศัพท์ 0-2143-9231

Share :

หนังสือที่เกี่ยวข้อง