หนังสือเผยแพร่

เมนูย่อย

การมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยตรงของประชาชนในกระบวนการนิติบัญญัติ

เอกสารวิชาการและบทความ หนังสือเผยแพร่ หนังสือจำหน่าย ผลการสัมมนา เอกสารดาวน์โหลด


การมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยตรงของประชาชนในกระบวนการนิติบัญญัติ

หัวเรื่อง : การมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยตรงของประชาชนในกระบวนการนิติบัญญัติ

ชื่อเรื่อง การมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยตรงของประชาชนในกระบวนการนิติบัญญัติ
โดย ปัทมา สูบกำปัง
                รายงานการศึกษา เรื่อง การมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยตรงของประชาชนในกระบวนการ นิติบัญญัติ : บทเรียนจากการเข้าชื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. .... มุ่งศึกษาและนำเสนอภาพรวมของกระบวนการนิติบัญญัติของไทยในแต่ละขั้นตอนว่ามีหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางการปฏิบัติอย่างไร และเมื่อประเทศไทยมีการปฏิรูปการเมือง ได้กำหนดให้ประชาชนผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการนิติบัญญัติ ซึ่งนับได้ว่าเป็นการปฏิรูปกระบวนการนิติบัญญัติที่มีกฎเกณฑ์ ระเบียบแบบแผนปฏิบัติมาช้านาน

ข้อมูลทางบรรณานุกรมของหอสมุดแห่งชาติ
National Library of Thailand Cataloging in Publication Data.
ปัทมา สูบกำปัง
การมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยตรงของประชาชนในกระบวนการนิติบัญญัติ
: บทเรียนจากการเข้าชื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอ
กฎหมาย พ.ศ. .... -- กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2558. 280 หน้า.
ISBN 978-974-449-836-9

จัดพิมพ์โดย
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5
เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 02 - 141-9579-81 โทรสาร 02-143-8181
เว็บไซต์ www.kpi.ac.th

 

 

 

Share :

หนังสือที่เกี่ยวข้อง