งานวิจัย

เมนูย่อย

การมีส่วนร่วมของผู้พิการกับกระบวนการเลือกตั้ง

การมีส่วนร่วมของผู้พิการกับกระบวนการเลือกตั้ง

วิทยานิพนธ์ระดับ - ปริญญาโท
ชื่อผู้รับทุน - นายธีระยุทธ์ แสงบุตร
ปีงบประมาณ - 2548
ชื่อวิทยานิพนธ์ - การมีส่วนร่วมของผู้พิการกับกระบวนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540

Share :

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง