ผลการสัมมนา

เมนูย่อย

การประชุมวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่17

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสัมมนา

วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2558

1. Opening keynote address on “Rule of Law and Democracy: How rule of law can
strengthen democracy” By Professor Andrew James Harding, National University of Singapore

2. International panel discussion on“Challenges and Prospects for the Development
of Democracy: Rule of Law, Constitution, and Democracy”

By 1) Professor Thierry Renoux Université d'Aix-Marseille, France
      2) AssociateProfessor Dr. Jörg Menzel Turkish-German University Istanbul, Turkey
      3) Dr. Kittipong Kittayarak Thailand Institute of Justice (Public Organization)
      4) Mr.Andrew Hood Head of International and EU Law, Attorney General’s Office, UK

วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2558

1. การแสดงปาฐกถาพิเศษ โดย ศาสตราจารย์วิทิต มันตาภรณ์  หัวข้อ“หลักนิติธรรมกับการพัฒนาประชาธิปไตยที่ยั่งยืนในประเทศไทย”

2. การประชุม อภิปรายร่วม หัวข้อ “หลักนิติธรรม รัฐธรรมนูญ ประชาธิปไตย : ต่างมุมมอง ต่างความเข้าใจ จุดหมายเดียวกัน”

โดย 1) ศาสตราจารย์พิเศษจรัญ ภักดีธนากุล
        2) ศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ
        3) ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์
        4) ดร.ถวิลวดี บุรีกุล

กลุ่มย่อยที่ 1 นิติธรรมในนโยบายสาธารณะ กับการสร้างสังคมที่เป็นธรรม โดย
1) ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์
2) ดร.ธนพันธ์ ไล่ประกอบทรัพย์
3) ดร.สมชัย จิตสุชน
ผู้ดำเนินการอภิปราย ดร.เลิศพร อุดมพงษ์
ผู้สรุป ดร.สติธร ธนานิธิโชติ

กลุ่มย่อยที่ 2 วัฒนธรรมการเมืองไทย กับการใช้หลักนิติธรรม โดย
1) นายกฤษฎา บุณยสมิต
2) ศาสตราจารย์ ดร.สายชล สัตยานุรักษ์
3) รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยันต์ ไชยพร
ผู้ดำเนินการอภิปราย นางสาวณัชชาภัทร อุ่นตรงจิตร
ผู้สรุป นายศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์

กลุ่มย่อยที่ 3 หลักนิติธรรมขององค์กรที่ใช้อำนาจรัฐ : การตีความ ขอบเขตอำนาจ และการถ่วงดุล? โดย
1) รองศาสตราจารย์มานิตย์ จุมปา
2) รองศาสตราจารย์ ยุทธพร อิสรชัย
3) ดร.พรสันต์ เลี้ยงบุญเลิศชัย
ผู้ดำเนินการอภิปราย ดร.ภูริ ฟูวงศ์เจริญ
ผู้สรุป นางสาวปัทมา สูบกำปัง

กลุ่มย่อยที่ 4 สิทธิมนุษยชนและสิทธิพลเมืองในกระบวนการยุติธรรม: เท่าเทียม ทั่วถึง เป็นธรรม? โดย
1) นายธวัชชัย ไทยเขียว
2) รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์ เอื้ออำนวย
3) ดร.ศรีประภา เพชรมีศรี
4) นางสาวพรเพ็ญ คงขจรเกียรติ
ผู้ดำเนินการอภิปราย นายชลัท ประเทืองรัตนา
ผู้สรุป พลเอก เอกชัย ศรีวิลาศ

กลุ่มย่อยที่ 5 คดีทุจริตทางการเมืองและหลักนิติธรรม : ความย้อนแย้งและดุลยภาพที่เหมาะสม? โดย
1) ศาสตราจารย์ ดร.อุดม รัฐอมฤต
2) นายชัยวัฒน์ อนันตศานต์
3) นายวรวิทย์ สุขบุญ
4) นายวีระ สมความคิด
ผู้ดำเนินการอภิปราย นางสาวชมพูนุท ตั้งถาวร
ผู้สรุป ดร.ถวิลวดี บุรีกุล

วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2558
1. นำเสนอผลการประชุมกลุ่มย่อย 5 กลุ่ม กลุ่มย่อยที่ 1 |  กลุ่มย่อยที่ 2 |  กลุ่มย่อยที่ 3 | กลุ่มย่อยที่ 4 | กลุ่มย่อยที่ 5
2. แสดงปาฐกถาปิดและกล่าวปิดการประชุม โดย รองศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า

ติดต่อสอบถาม

สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา สถาบันพระปกเกล้า โทรศัพท์ 02-141-9552 ถึง 58 ติดตามได้ทางเว็บไซต์ www.kpi.ac.th

 

Share :