การประชุมวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 19

เมนูย่อย

การประชุมวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 19

วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560             

   1. การแสดงปาฐกถานำ เรื่อง Sustainable Democracy: Beyond Politics โดย Prof. George Abonyi
   2. การอภิปรายมุมมองและประสบการณ์จากต่างประเทศ เรื่อง International Perspectives on Consolidated Democracy
         - Prof. Kang Won Taek
         - Prof. Francois Bafoil
         - Dr. Alice Cunha

วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2560

   1. การแสดงปาฐกถาพิเศษ เรื่อง ส่วนร่วมประชาธิปไตย : ทำอย่างไรให้ยั่งยืน โดย ศาสตราจารย์พิเศษนรนิติ เศรษฐบุตร ราชบัณฑิต
   2. การอภิปราย เรื่อง บททดสอบรัฐธรรมนูญใหม่บนประชาธิปไตยที่พึงปรารถนา
       - นายองอาจ คล้ามไพบูลย์
       - ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์
       - ดร.มานะ นิมิตรมงคล
       - รองศาสตราจารย์ ดร. สิริพรรณ นกสวน สวัสดี

การประชุมกลุ่มย่อย
ความท้าทายที่ 1 : ได้นักการเมืองที่มีคุณภาพเข้าสภา?
      - นายนิกร จำนง
      - นายพลีธรรม ตริยะเกษม
      - ผศ.ดร.พรรณชฎา ศิริวรรณบุศย์
      - ดร. สติธร ธนานิธิโชติ
สรุป รศ.ดร. ปณิธาน วัฒนายากร Download

ความท้าทายที่ 2 : ประชาธิปไตยได้ดุล ?
      - ศ.ดร.นครินทร์ เมฆไตรรัตน์
      - รศ.ยุทธพร อิสรชัย
      - รศ.ดร.ณรงค์เดช สรุโฆษิต
      - ผศ.ดร.ภูมิ มูลศิลป์
สรุป นายณวัฒน์ ศรีปัดถา Download

ความท้าทายที่ 3 : การเมืองไทยไร้โกง ?
      - นายภัทระ คำพิทักษ์
      - ศาสตราจารย์พิเศษจรัญ ภักดีธนากุล
      - ดร.เดือนเด่น นิคมบริรักษ์
      - นายวีระ สมความคิด
      - นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส
สรุป นายศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์ Download

ความท้าทายที่ 4 : ปกป้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและหลักนิติธรรม ?
      - ศ.ดร. บรรเจิด สิงคะเนติ
      - นายสมพาศ นิลพันธ์
      - นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์
      - นายบรรจง นะแส
สรุป นางสาวปัทมา สูบกำปัง Download

ความท้าทายที่ 5: ยุทธศาสตร์ชาติกับอนาคตประเทศไทย ?
      - ดร.ปรเมธี วิมลศิริ
      - นายวสันต์ ชวลิตวรกุล
      - รศ.ดร. อภิชาต สถิตนิรามัย
      - นางสาวกรรณิการ์ กิจติเวชกุล
สรุป ดร. ถวิลวดี บุรีกุล Download

ความท้าทายที่ 6: สร้างสังคมสันติสุข ?
      - ศ.ดร. อุดม รัฐอมฤต
      - ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. คณิต ณ นคร
      - นายอลงกรณ์ พลบุตร
      - นายประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์
      - การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็น องค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน โดย ดร.มิ่งขวัญ คงเจริญ
สรุป พลเอกเอกชัย ศรีวิลาศ Download

วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2560
การแสดงปาฐกถาปิด โดย ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย

 

Share :

บทความที่เกี่ยวข้อง