หนังสือเผยแพร่

เมนูย่อย

การประชาเสวนาหาทางออกและการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี

เอกสารวิชาการและบทความ หนังสือเผยแพร่ หนังสือจำหน่าย ผลการสัมมนา เอกสารดาวน์โหลด


การประชาเสวนาหาทางออกและการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี

หัวเรื่อง : การประชาเสวนาหาทางออกและการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี

ชื่อเรื่อง - การประชาเสวนาหาทางออกและการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี
ผู้แต่ง - Sandra S. Hodge,Ph.D.
จำนวนหน้า - 113 หน้า
จัดพิมพ์โดย - สถาบันพระปกเกล้า
ราคา - 130.-
การประชาเสวนาหาทางออกและการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี เป็นหนังสือแปลและเรียบเรียงมาจากเอกสารการอบรมและประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องDeliberation and Peaceful Conflict Resolution โดยเนื้อหาจะแบ่งออกเป็นวันๆ รวมทั้งสิ้น 3 วัน ดังนี้
วันที่ 1 เป็นการให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องปัญหาความขัดแย้งที่สลับซับซ้อน
วันที่ 2 เป็นการทำความเข้าใจในรายละเอียดเกี่ยวกับโครงสร้างและองค์ประกอบของเวทีประชาเสวนา
วันที่ 3 เป็นการประชาเสวนาจะเน้นที่กระบวนการเป็นสำคัญ
เพื่อเผยแพร่ความรู้ไปยังสาธารณชนที่มีความสนใจในเรื่องอขงการเสวนาและการจัดการปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธี

หนังสือจำหน่าย
ติดต่อสอบถาม ฝ่ายพัสดุ สถาบันพระปกเกล้า
โทรศัพท์ 0-2141-9656-59

Share :

หนังสือที่เกี่ยวข้อง