หนังสือเผยแพร่

เมนูย่อย

การปฏิรูปประเทศไทยด้านการต่อต้านการทุจริตและการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชน

เอกสารวิชาการและบทความ หนังสือเผยแพร่ หนังสือจำหน่าย ผลการสัมมนา เอกสารดาวน์โหลด


การปฏิรูปประเทศไทยด้านการต่อต้านการทุจริตและการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชน

หัวเรื่อง : การปฏิรูปประเทศไทยด้านการต่อต้านการทุจริตและการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชน

ชื่อเรื่อง การปฏิรูปประเทศไทยด้านการต่อต้านการทุจริตและการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชน
โดย ดร.ถวิลวดี บุรีกุล และคณะ
                    การทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นปัญหาที่หยั่งรากฝังลึกในสังคมไทยมาอย่างยาวนานและเป็นปัญหาที่จัดการยาก ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา คดีที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตมีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก ก่อให้เกิดปัญหาสังคมตามมาจนเข้าขั้นวิกฤติ แม้จะมีความพยายามที่จะแก้ไขปัญหาจากภาคส่วนต่างๆ แต่ก็ยังไม่สามารถจัดการปัญหาการทุจริตให้หมดไป รวมทั้งรูปแบบการทุจริตในปัจจุบันมีความซับซ้อนและแยบยลกว่าในอดีตจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นเครื่องมือในการปฏิรูปมาตรการต่อต้านการทุจริตที่เหมาะสมต่อประเทศไทย ควบคู่ไปกับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับเยาวชนอันจะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันแก่สังคมต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่างยั่งยืน

ข้อมูลทางบรรณานุกรมของสำนักหอสมุดแห่งชาติ
National Library of Thailand Cataloging in Publication Data
ถวิลวดี บุรีกุล.
การปฏิรูปประเทศไทยด้านการต่อต้านการทุจริตและการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ของเยาวชน.-- กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2559.
394 หน้า.
1. การทุจริตและประพฤติมิชอบทางการเมือง. 2. ไทย-การเมืองการปกครอง.
I. ถวิลวดี บุรีกุล. II. ชื่อเรื่อง.
364.1323
ราคา 340 บาท
ISBN : 978-974-449-900-4

จัดพิมพ์โดย
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารบี ชั้น 5
เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 02 - 1419600 โทรสาร 02-1438181
เว็บไซต์ www.kpi.ac.th

หนังสือจำหน่าย
ติดต่อสอบถาม ศูนย์หนังสือสถาบันพระปกเกล้า
โทรศัพท์ 0-2143-9231

Share :

หนังสือที่เกี่ยวข้อง