หนังสือเผยแพร่

เมนูย่อย

การปกครองท้องถิ่นในรัฐเทกซัส สหรัฐอเมริกา

เอกสารวิชาการและบทความ หนังสือเผยแพร่ หนังสือจำหน่าย ผลการสัมมนา เอกสารดาวน์โหลด


การปกครองท้องถิ่นในรัฐเทกซัส สหรัฐอเมริกา

หัวเรื่อง : การปกครองท้องถิ่นในรัฐเทกซัส สหรัฐอเมริกา

ชื่อเรื่อง - การปกครองท้องถิ่นในรัฐเทกซัส สหรัฐอเมริกา
ผู้แต่ง - รองศาสตราจารย์นรนิติ เศรษฐบุตร
จำนวนหน้า - 132 หน้า
จัดพิมพ์โดย - ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามลดา
ราคา - 200 บาท
      รวบรวมเรื่องราวรูปแบบการปกครองท้องถิ่นของรัฐเทกซัส สหรัฐอเมริกาโดยกล่าวตั้งแต่ความเป็นมา รูปแบบการปกครองท้องถิ่นว่าเป็นอย่างไร และได้ยกตัวอย่างกรณีศึกษา "เคาน์ตีแจสเปอร์" เพื่อให้เห็นการปกครองส่วนท้องถิ่นว่าเป็นอย่างไร

หนังสือจำหน่าย
ติดต่อสอบถาม ฝ่ายพัสดุ สถาบันพระปกเกล้า
โทรศัพท์ 0-2141-9656-59

Share :

หนังสือที่เกี่ยวข้อง