หนังสือเผยแพร่

เมนูย่อย

การปกครองท้องถิ่นสาธารณรัฐประชาชนจีน

เอกสารวิชาการและบทความ หนังสือเผยแพร่ หนังสือจำหน่าย ผลการสัมมนา เอกสารดาวน์โหลด


การปกครองท้องถิ่นสาธารณรัฐประชาชนจีน

หัวเรื่อง : การปกครองท้องถิ่นสาธารณรัฐประชาชนจีน

ชื่อหนังสือ การปกครองท้องถิ่นสาธารณรัฐประชาชนจีน
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นิยม รัฐอมฤต

         การปกครองท้องถิ่นเป็นวิธีการจัดการปกครองพื้นที่ระบบหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนในพื้นที่ ได้แก่ การดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชนการส่งเสริมอาชีพ การให้บริการด้านสาธารณูปโภค ฯลฯ ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนจะสุขหรือทุกข์จะดีหรือร้าย ย่อมขึ้นอยู่กับศักยภาพและประสิทธิภาพในการจัดการปกครองของท้องถิ่นไม่น้อย เพราะการปกครองท้องถิ่นเป็นกลไกจัดทำบริการสาธารณะที่อยู่ใกล้ตัวประชาชน เสมือนแผ่นดินที่ใช้อาศัยและทำมาหากินเสมือน สายน้ำ พันธุ์สัตว์พันธุ์พืชที่หล่อเลี้ยงชีวิต

พิมพ์ครั้งที่ 1 จำนวน 280 หน้า
หนังสือจำหน่าย
ติดต่อสอบถาม ฝ่ายพัสดุ สถาบันพระปกเกล้า
โทรศัพท์ 0-2141-9656-59

จัดพิมพ์โดย
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารบี ชั้น 5 (โซนทิศใต้)
เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 02 - 141-9600 โทรสาร 02-143-8174
http://www.kpi.ac.th

Share :

หนังสือที่เกี่ยวข้อง